[1]
E. B. Rubinstein and R. V. Sakakibara, “Diagnosing hikikomori”, MAT, vol. 7, no. 2, Jun. 2020.